مساجد و تکایا

با توجه به بافت مذهبی مردم باغزندان، مساجد و اماکن فرهنگی-مذهبی زیادی از دیرباز در این محله فعالیت دارند؛


فاطمیه (سلام الله علیها)

مهدیه (عجل الله فرجه)

زینبیه (سلام الله علیها)


منبرخانه عدل (زندانی)

منبرخانه خوش آبادی

منبرخانه خدابخشیان (حاج آمنه)

منبرخانه ذاکری

منبرخانه عامریان (رسول)

منبرخانه نوری

منبرخانه عربعامری

منبرخانه حاج اسماعیلیان

منبرخانه قربانعلی زاده