استاد حسین نظارت، استاد رشته گرافیک دانشکده فنی

نقاشی چهره دلنشین شهید سردار سلیمانی توسط استاد حسین نظارت

 

  


نقاشی چهره هایی که همگی به فیض شهادت رسیدند توسط استاد نظارت؛ اسامی این رزمندگان به ترتیب از راست عبارت است از: حسین فروغی، سید کاظم میرحسنی، محسن شریف، اکبر چمنی و عبدالله طاهری:

نقاشی استاد حسین نظارت