آشنایی با کتاب “رفیقت کجاست؟” خاطرات برادران شهید محمدحسین و محمد احمدی

کتاب “رفیقت کجاست؟” چکیده ای از زندگی نامه و خاطرات شهیدان محمدحسین و محمد احمدی از زبان خانواده و همرزمان این دو شهید است.

این کتاب به همت بنیاد شهید استان سمنان با همکاری شهرداری و شورای شهر شاهرود توسط انتشارات سمنگان در صد صفحه منتشر شده است.

نویسنده سرکار خانم سمیرا السادات امامی با مصاحبه هایی که با خانواده احمدی انجام داده اند و بیان محل زندگی و چگونگی تغییر محل زندگی خانواده احمدی از بیارجمند به باغزندان کتاب را شروع می کند و در ادامه به تولد و سیره و اخلاق شهیدان احمدی  و مبارزات آنها در دوران طاغوت می پردازد.


برگی از کتاب درباره زندان افتادن برادران احمدی در دوران طاغوت:

“هر زندانی اجازه داشت فقط برای دستشویی رفتن در بزند و پیش از باز شدن در باید پتویش را روی سرش می انداخت. این تنها فرصتی بود که عباسعلی و محمد می توانستند کنار هم راه بروند و پنهانی صورت یکدیگر را ببینند. برای استحمام هرکس فقط سه دقیقه فرصت داشت در حالیکه آب گاه سرد می شد و گاه گرم. این ماجرا چهارده روز طول کشید و پس از آن محمد عباسعلی بدون هیچ توضیحی آزاد شدند. اما رهایی از زندان بدون محمدحسین شادی بخش نبود…”


کتاب در پایان به تصاویری از شهیدان احمدی زینت یافته است.