چاه بیژن روی تپه موسوم به کمر باغزندان

چاه بیژن کجاست؟

وجه تسمیه و علت نامگذاری باغزندان چیست؟


بر روی کمر باغزندان چاهی قرار دارد  که افراسیاب بیژن را در آن زندانی کرده است.

افراسیاب پلید بیژن را در چاهی عمیق و تاریک زندانی کرد و سنگ بزرگی را هم بر دهانه چاه گذاشت و منیژه رو هم کشان کشان به بالای چاه برد.

گیو پرسید بیژن کجاست؟ کیخسرو در جام جهان نما نگریست و بیژن را افتاده در چاهی در سرزمین توران دید که سنگی بر دهانه ی چاه فتاده و دخترکی گریان بر چاه نشسته است. دخترک با کندن سوراخی در کنار سنگ بیژن میوه و خوردنی  های صحرایی می اندازد . آنها فهمیدند که دخترک او را زنده نگه داشته است. او رستم را به آنجا گسیل کرد و او بیژن را آزاد کرد.

  

.


درباره این چاه در لغت نامه دهخدا آمده است:

چاه بیژن. [ هَِ ژَ ] (اِخ ) نام چاهی که افراسیاب بیژن را در آن بند کرده بود. (آنندراج ).

چاهی در توران که افراسیاب بیژن پهلوان ایرانی را در آن حبس کرده بود و رستم او را نجات داد.

(فرهنگ نظام ) :
ز ظلمت گشته پنهان خانه ٔ خاک
چو چاه بیژن و زندان ضحاک.

؟(از آنندراج ).

تا لب نانی بدست آرم چه خونهامیخورم
دست کوته را تنور رزق چاه بیژن است.

صائب (از آنندراج ).

رجوع به چاه بوقیر و چاه بیجن شود.


بزرگترهای محله می گویند آن چاله دهانه یک تونل زیرزمینی است که در زمان حمله روسها به ایران توسط آنها پر شده و راهش مسدود شده است و تاریخ آن به زمان رستم و افراسیاب بر می گردد و آن همان چاهی است که افراسیاب بیژن را در آن زندان کرد و منیژه را بر چاه نشاند و رستم او را نجات داد. می گویند در زیر این سوراخ دو سه راه وجود دارد که یکی از آنها طلسم شده است.


وجه تسمیه باغزندان بخاطر همین زندان و باغ های اطراف آن است.

به گردنه ای که روی کمر باغزندان قرار دارد “گردنه ملا ابراهیم” میگویند.