بعضی کلمات و اصطلاحات جالب در باغزندان :

سلیته : شالاتان و پررو

گربه شور : شستوشوی همراه با سهل انگاری

برینش همیا : بدش می آید

اندمشش هننکنه : میل یا حال یا اشتها ندارد

چکولیدن : ور رفتن

لقه / ستل / تیپا : لگد

بتّو : بکوب

واتوفتن : کوبیدن

وِشت : گذاشت

شُو : شب  /  تُو : تاب /  گُ و : گاو / خُو : خواب / اُو : آب /  کُوش: کفش

هابه : شد

بشقارد / چلاند : فشار داد (لباس را برای خارج شدن آب فشار و پیچ داد!)

بسُمّاند : مانند سمباده کشید روی چیزی

چقول : گنجشک

دمب لقلو : بچه قورباغه

لقلو : ماهی تابه

واتوویه : یعنی ظرف فلزی بر اثر حرارت رنگش عوض شده و به سرخی گراییده

پستو : گنجه یا کمد یا جایی در گوشه و مخفیگاه خانه

پستو کردن: انبار کردن، پس انداز کردن

مِجری : صندوق های فلزی و بزرگ قدیمی، گنجه

وجه وجه : بپر بپر

دجستن : پریدن

دجه : روستای دیزج

بدش یا بییش : روستای بدشت

زقزقانو ( به شاهرودی: ویژویژانو): کرم سفید ریشه بالغ

تلو : خار ، تیغ

گنبذ : گنبد

دپلقیدن : کاملا روی زمین افتادن

دپلقیده : به طور انشایی نفرین است. یعنی خدا کنه به زمین بخورد

کلف زدن : لقمه را در دهان گذاشتن

وخستن : برخواستن

ناشور : کثیف

ناشور نامال : کثیف و نامرتب

شوروا : آبی که خنک نباشد

نان کُمبه : نان بربری

کاچّه/ورّاج : خیلی پرحرف

سِقطه : پرتگاه ، سقوطگاه

وچه: بچه    نُوایه: نوه   نتیجه/نُقُنده: بچه ی نوه    کلوخ انداز: نوه ی نوه

کلیندون: سوراخ کنار درب چوبی باغ که از آنجا دست را وارد میکردند و چفت در را از پشت می انداختند

کِرّه : گریبان گلو

شِفت : هالو احمق

خُسُمبه : آدم خوابالو

دلینگون : آویزان

دوشنه : دیشب

اشنفه : عطسه

پس صباح : پس فردا صبح

کُندوک/قلّو : کتری دودی خاص

شوپیر: پدرشوهر   شومار: مادر شوهر   شوخوآر: خواهرشوهر   شوبرار: برادرشوهر

زن پیر: پدرزن   زن مار: مادرزن    زن برار: برادرزن

جاری / یاری : همسر برادر شوهر

کلماس : مارمولک

آلنگور : شیره درخت زردآلو که روی تنه و شاخه می خشکد

واشِلو : وسیله ای که با آن علف های هرز را درو می کنند

واستاندن : ستاندن ، گرفتن

یک پَل : به یک پهلو

دِرِفتی : افتاد

قلیف مجمع دوری

دولخ: گرد و خاک

فل گرفتن: بهانه گرفتن

موسی کو تقی: قمری خانگی

هانشو: آلوچه کال

کلووه: حرکت ناگهانی

پکر: بی حال بی حس

وانزولّه: ملتهب و شعله ور می شود

دخوسیه: خیس شده

سبک بی لنگر: آدم سبک

کره کشیدن: صبر کردن

سگزه شدن: نجس شدن بر اثر پاشیدن ادرار

سیچو: قره قوروت

وِسنی: هوو

سه یه مون: جشن روز سوم

سیوا: جدا

هپو: یک نوع درخت که برگ هایش را می خورند

کنف خیت: ضایع شدن

کوزله: لاسیده

سنگ رو یخ: بی آبرو  ضایع

پام دشلقی: پایم پیچ خورد

یامون: مرض

گالتاسنو: نوعی سوسک

چالپخت: غذایی که زیر زغال بپزد

چُک چُک: سخن چینی   درگوشی صحبت کردن

چقر: کلفت مقاوم   سبزی که به راحتی جویده نشود

خپل: چاق

کرتانو: بخش های نرم مانند استخوان

لهجه زقّ: لهجه غلیظ