آقای حسین قنبریان

آقای حسین قنبریان

جانباز %70

فرمانده گردان کربلا در دوران دفاع مقدس

عضو شورای شهر شاهرود از سال 90 تا 94

مسئول فاطمیه باغزندان