اعضای هیأت عامل مرکز نیکوکاری باغزندان

اعضای هیأت عامل مرکز نیکوکاری باغزندان افراد زیر هستند:

آقایان: حبیب الله خدابخشیان، حمیدرضا مزینانیان، محمود ذاکری، سیدعلی میرحسینی، علیرضا عامریان، علی اصغر عامریان، داود خدابخشیان، و خانمها: قاسمپور و وارثی.

آقای حبیب الله خدابخشیان

آقای محمود ذاکری