آخوند ملا علی اکبر

ملا علی اکبر یکی از علمای بزرگ باغزندان بوده است. روزی وی که قصد رفتن به بدشت را داشته است در مسیر از کنار اردوی نظامیان عبور می کرده است. فرمانده با دیدن ملا شروع به اذیت و تمسخر کرده و به او فرمان می دهد که مسیرش را عوض کند و از کنار آنها رد نشود. ملا مسیر را عوض کرده و به بدشت می رود. لحظاتی بعد درد شدیدی بر فرمانده مستولی می شود که اطبا از درمان آن عاجز می مانند و خود او می فهمد که احتمالا بخاطر آزار ملا به این درد گرفتار شده است. او ملا را احضار می کند و پس از عذرخواهی و اکرام او دستور می دهد که در باغزندان مسجدی به نام ملا ساخته بشود. این مسجد تا سالیان درازی به نام مسجد «ملا علی اکبر» شناخته می شد، تا اینکه به مسجد حضرت ابوالفضل علیه السلام تغییر نام داد… ( به نقل از ملا ابوالفضل عامریان)