شیخ مرتضی شریعتی

شیخ مرتضی شریعتی فرزند شیخ علی اصغر در باغزندان به دنیا آمد. وی برای خواندن دروس حوزوی راهی عتبات عالیات شد و همانجا ازدواج کرد و صاحب فرزند شد. خداوند به او چهار پسر و دو دختر داد که پسرهایش همگی با لقب آقا خطاب میشدند.

وی پس از تحصیل برای تبلیغ دین به محله باغزندان برگشت و حضور و تبلیغ او در محله بسیار مؤثر بود.

پس از وفات او را در به صورت امانت در مزار باغزندان دفن کردند تا پس از اینکه همسر عراقی وی وفات یافت، بستگان همسرش که برای بردن پیکر خواهر خود به عراق آمده بودند، پیکر شیخ مرتضی را نیز همراه همسرش به عتبات عالیات بردند و در آن مکان مقدس به خاک سپردند. ( و به قولی او را به مکه بردند)

بعضی از نوادگان ایشان فامیل خود را به فریدونی تغییر دادند و لذا گاهی ایشان شیخ مرتضی فریدونی نامیده میشود.

شیخ مرتضی شربعتی در کنار او ابومحمد میروزیری (پدر عبدالوهاب میروزیری) و در سمت راست تصویر حسن شریعتی فرزند شیخ مرتضی