شهید علی اکبر عامریون

شهید علی اکبر عامریون در اولین روز فروردین سال 1339 در شاهرود متولد شد. فعالیتهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی او بسیار واضح و روشن بود و در مورد جنگ نظرش این بود که این جنگ توطئه امپریالیسم جهانی به سرکردگی آمریکا میباشد.

وی بیش از دو سال در جبهه های نبرد حق علیه باطل به عنوان پزشکیار ارتش خدمت کرد و سرانجام در تاریخ 14 اردیبهشت 1361 در عملیات بیت المقدس در منطقه ایستگاه حسینیه در جاده خرمشهر به اهواز بر اثر اصابت ترکش به سرش به شهادت رسید.