دسته محتشم (ای داد از این عزا)

دسته محتشم جلوتر از دسته سینه زنی حرکت می نماید. چند نفر ابیات مرحوم محتشم کاشانی را یک به یک با آوای خاصی می خوانند و مردم در جواب این بیت را می خوانند:

ای داد از این عزا، بیداد از این عزا، فریاد وامصیب، و دو صد داد از این عزا

بعضی ها به این دسته، دسته ی “ای داد از این عزا” می گویند.

فیلمی از دسته محتشم روز عاشورا سال 87  به یاد مرحوم حاج حسین خوش آبادی

 

دسته محتشم روز هفتم محرم سال 96 با حضور حاج شیخ علی اکبر قنبریان (مدظله):

دسته محتشم باغزندان هفتم محرم 96