دبستان مولوی، بیش از هشتاد سال تعلیم و تربیت

دبستان مولوی یکی از قدیمی ترین مدارس باغزندان و منطقه شاهرود به شمار می رود.

مردان و زنان بسیاری از پدربزرگ و مادربزرگ ها تا بچه های امروزی همگی از این مدرسه خاطره دارند…

در عکس زیر آموزگاران و دانش آموزان این مدرسه در سال 1324 شمسی را می بینید!

دبستان مولوی در سال 1324 شمسی